BackTrack 5 R2 安装VNC

来源:岁月联盟 编辑:exp 时间:2012-03-14
BackTrack 5R2 安装VNC
 
hiroot@bt:~#apt-get install vnc4server
hiroot@bt:~#vnc4server
/-- 此时系统会提示你输入密码,在通过客户端链接时将会用到这个密码。--/
 
编辑/root/.vnc/xstartup 文件:
hiroot@bt:~#vi /root/.vnc/xstartup
 
#!/bin/sh 
#HiRoot's Blog QQ:20627750 
# Uncomment the following two lines for normal desktop: 
unset SESSION_MANAGER 
exec /etc/X11/xinit/xinitrc 
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup 
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources 
#xsetroot -solid grey 
#vnccon** -iconic & 
#x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" & 
#x-window-manager & 
#!/bin/sh
#HiRoot's Blog QQ:20627750
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
#xsetroot -solid grey
#vnccon** -iconic &
#x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#x-window-manager &
 
 
修改/etc/X11/xinit/xinitrc文件的许可,使其可执行
 
hiroot@bt:~#chmod 755 /etc/X11/xinit/xinitrc
(vnc连接灰屏,跟这权限有关,执行之即可)
 
 
 
 
启动VNC
hiroot@bt:~#vnc4server