gauss

来源:岁月联盟 编辑:zhu 时间:2010-02-07
  

  高斯是磁感应强度的cgs制(厘米-克-秒制)计量单位。1高斯的磁感应强度就表示每平方厘米1麦(克斯韦)的磁通量。高斯单位是以德国科学家高斯命名的。

  一般要度量磁铁之类的东西产生的通量密度时就要用到高斯这个单位。地球表面的磁通密度大约是1高斯。在工业电磁学中,一般用特斯拉来度量磁感应强度,这个单位比高斯单位要大,1高斯是1特斯拉的万分之一。

上一篇:gateway
下一篇:GDMO

图片内容