QQ三国可以同时修建多个行馆吗?

来源:岁月联盟 编辑:zhu 时间:2010-01-07
QQ三国可以同时修建多个行馆吗?内容简介:如果您当前还有行馆正在修建中是不可以再修建行馆的,必须等到行馆修建完毕才可以修建下一个。

如果您当前还有行馆正在修建中是不可以再修建行馆的,必须等到行馆修建完毕才可以修建下一个。