QQvideo里编辑个性签名最多可以输入多少个汉字?

来源:岁月联盟 编辑:zhu 时间:2009-09-16
QQvideo里编辑个性签名最多可以输入多少个汉字?内容简介:QQvideo里个性签名最长不能超过200个汉字。

QQvideo里个性签名最长不能超过200个汉字。

图片内容