Linux Kernel异步输入/输出存在本地拒绝服务漏洞

来源:岁月联盟 编辑:zhuzhu 时间:2005-07-15
Linux Kernel异步输入/输出存在本地拒绝服务漏洞

受影响系统:

Linux kernel 2.6.8 rc3
Linux kernel 2.6.8 rc2
Linux kernel 2.6.8 rc1
Linux kernel 2.6.8
Linux kernel 2.6.11-rc4
Linux kernel 2.6.11-rc3
Linux kernel 2.6.11-rc2
Linux kernel 2.6.11

详细描述:

Linux Kernel是开放源码操作系统Linux的内核。

Linux Kernel中存在本地拒绝服务漏洞。漏洞的起因是应用程序无法正确的管理输入/输出资源。

本地安全者可能利用这个漏洞导致受影响的Linux Kernel占用大量CPU时间,造成对合法用户的拒绝服务。

图片内容